eInfoModul

Informativna aplikacija eInfoModul, koja je platforma za prezentacije i distribuciju dinamičkih informacija unutar jedne lokalne zajednice ili šire, i koja se može iskoristiti u razne svrhe i događaje, pošto korisnik sam kreira i sadržaj i događanja.

Video sa primjerom uporabe

Detaljnije o sustavu

Uvjeti prodaje i okvirna cijena

Vaša ocjena i dojam - ostavite nam povratnu informaciju


eInfoBolnica

Mreža za komunikaciju i razmjenu informacija unutar bolničkog sustava, kao i sa subjektima van bolnice (pacijenti, vanjski liječnici, ostali partneri). Određeni moduli se još razvijaju, a detaljniji opis je u poveznici ispod.

Detaljnije o aplikaciji


IBIS - bolnički sustav

U suradnji sa informatičkim odjelom opće bolnice Varaždin razvijen je tokom 5 godina rada integralni bolnički informacijski sustav koji pokriva sve zahtjeve u radu jedne bolnice ili poliklinike. U centru sustava je pacijent i sve povezane obrade nad njim koje su vrlo kompleksne tako da na kraju imamo elektronski zapis jednog pacijenta što je i cilj sustava.


ZAŠTO KORISTITI OVAJ SUSTAV?

 • funkcionalno pokriva sve glavne potrebe jedne zdravstvene ustanove - bolnice ili poliklinike, i razvijen je uz aktivnu ulogu stručnih ljudi iz bolnice Varaždin koji u tome imaju ogromno iskustvo

 • podaci se u sustav unose samo jednom i svi se nalaze u centralnoj bazi podataka i dostupni su odmah po unosu svima na zahtjev ovisno o razini pristupa i prava pojedinog korisnika

 • jednostavnost u radu i lakoća korištenja korisničkog sučelja

 • sustav je napisan u web tehnologijama i kao takav izuzetno ga je lako uvesti u rad neke ustanove pošto ne traži gotovo nikakve instalacije na klijentskoj strani, samo na serverima.

 • iziskuje minimalnu količinu dodatnih licenci i troškova pošto sustav na klijentskoj strani može raditi i na Linux OS-u koji je besplatan a to je već značajna ušteda sredstava

 • licenca, odnosno cijena sustava je BESPLATNA, plaća se samo uvođenje i kasnije održavanja i nadogradnja, i to minimalno

 • sustav je moguće koristiti od bilo kuda preko interneta uz jasno pridržavanje sigurnosnih pravila, što u praksi omogućava recimo rad od kuće sa realnim podacima bez ikakve posebne instalacije na računalu sa kojeg pristupamo aplikaciji

 • ima modul kojim se povezuje sa liječnicima primarne zaštite koji mogu naručivati i pregledavati rezultate obrade nad pacijentima istog trenutka kad su unijeti u sustav IBIS

 • povezivanje i razmjena informacija sa drugim sustavima, bilo eksternim ili specijaliziranim sustavima za obradu laboratorijske i radiološke dijagnostike

FUNKCIONALNA SPECIFIKACIJA

Sustav je napravljen kao centralni informacijski sustav ustanove koji integrira sve ostale podsustave u jednu cjelinu preko koje se onda dobivaju svi sadržaji i podaci.

REGISTAR PACIJENATA I LISTE OBRADE

 • osnovni i biografski podaci
 • osiguranja (dopunska i ostala)
 • spajanje podataka na zahtjev ako je isti pacijent unijet više puta u sustav
 • servis za provjeru važenja osiguranja
 • pretraživanje i stavljanje u obradu pacijenata putem niza parametara ili povlaćenjem magnetnih kartica osnovnog ili dopunskog osiguranja
 • ažuriranje registra pacijenata podacima iz registra HZZO
 • brzi preled liste pacijenata po obradi na određeni dan i po radilištu
 • lista pacijenata u obradi na radilištu
PRIJEM I KRAJ OBRADE Više vrsta prijema, različite razine validacije obaveznih podataka, kao i količine nužnih podataka koji se moraju unijeti.
 • prijem sa uputnicom HZZO
 • hitni prijem
 • gotovinska obrada i naplata putem R1 računa
 • nacionalni programi
 • interni prijem
 • prepravke podataka
 • urološki upitnik
 • završetak obrade
 • prijem preko liste naručenih pacijenata koji se naručuju ili preko liječnika primarne zaštite ili u samoj ustanovi ili putem sustava eNaručivanje
INTERNE UPUTNICE I PREMJEŠTAJI UNUTAR USTANOVE Elektronske interne uputnice na temelju kojih se kasnije radi automatski interni prijem na poslana radilišta. Više vrsta internih uputnica, i u zavisnosti kamo se pacijent upućuje, upisuje se što se traži, uputna dijagnoza, kao i lista traženih pretraga koja se poslije popunjava po pojedinačnim pokazateljima.
 • interna uputnica općeg tipa
 • uputnica za konzilijarni pregled, traženje mišljenja ili dnevnu bolnicu
 • uputnica za stacionarno liječenje
 • uputnica za laboratorij
 • uputnica za transfuziju
 • uputnica za mikrobiologiju
 • uputnica za drugu ustanovu
 • nalog za sanitet
 • uputnica preko zakazanih termina
 • status poslane uputnice
MEDICINSKA OBRADA PACIJENTA Pisanje liječničke dokumentacije o pacijentu (Povijest bolesti, Otpusno pismo, Otpusnica, Nalazi...), pisanje nalaza ručno ili integracija sa laboratorijskim ili radiološkim sustavom, pisanje dijagnoza, mogućnost automatskog prijenosa teksta ili dijelova teksta iz jednog dokumenta u drugi ili iz nalaza i dijagnoza, mogućnost predefiniranja sadržaja svih dokumenata kao i njihova parametarizacija putem korisničkog sučelja kojim se dinamički utječe na konačni izgled, unos template-a (najčešće unošenih dijelova teksta) koji se onda samo neznatno izmjene za pojedinog pacijenta bez da se svaki put iznova unose, mogućnost dinamičkog određivanja potpisnika dokumenata.
 • povijest bolesti
 • otpusno pismo
 • nastavak otpusnog pisma
 • otpusnica
 • konzilijarni pregled
 • pisanje nalaza
 • rad sa dijagnozama
 • evdencija lijekova i terapija
 • operacijski protokol
 • kirurška sigurnosna lista
 • anesteziološki protokol
 • izvještaj o smrti
 • urološka dokumentacija
 • prijava kirurške infekcije
 • unos slobodnog teksta za obradu pacijenta - razne zabilješke
 • odjelni dokumenti (kategorizacija pacijenta, vizita, dekubitus..)
 • integracija sa paketom eNjega - kompletna sestrinska dokumentacija
 • integracija sa LIS sustavom LabNet-a (laboratorij) - slanje zahtjeva u LIS i dohvat i prikaz rezultata u IBIS-u, automatsko knjiženje postupaka za obračune
 • integracija sa eDelphyn sustavom (transfuzija) - slanje zahtjeva u eDelphyn i dohvat i prikaz rezultata u IBIS-u, automatsko knjiženje postupaka za obračune
 • integracija sa VAMSTEC radiološkim sustavom i prikaz radioloških slika u IBIS-u
OBRAČUNSKI MODULI Unos postupaka plave knjige, DTS postpupaka, grupni unos postupaka i DTS (DRG) postupaka prema unaprijed definiranim radnjama koje objedinjavaju više istih postupaka ili DTS (DRG) postupaka da bi se ubrzao unos, naplata sudjelovanja prema radilištima na kojima je usluga nastala, ažuriranje podataka o posjeti pacijenta, automatsko generiranje računa prilikom završetka obrade i mogućnost da se račun regenerira do momenta predaje podataka HZZO-u ili knjiženja u knjigovodstveni modul.
 • unos postupaka plave knjige (lijekovi, materijali..)
 • unos DTS (DRG) postupaka
 • unos DTP postupaka
 • grupni unos postupaka - objedinjeni brzi unos svih postupaka prema ranije definiranim procedurama koje korisnici sami određuju
 • račun i sudjelovanje - izrada, naplata, ispis (za sve vrste obrade - gotovina, posebni platioci, HZZO računi...)
 • unos barkodova
 • korekcije obračuna
 • generiranje svih vrsta traženih podataka za medije (HZZO), kao i sve popratne dokumentacije (SKZZ, DTS (DRG) i DBL vrste računa za HZZO)
LISTE ČEKANJA I NARUČIVANJE
 • definiranje termina za naručivanje pacijenata
 • naručivanje pacijenata - vlastiti modul za interno naručivanje
 • traženje prvih slobodnih termina
 • modul za vanjsko naručivanje i pregled rezultata rada u bolnici (koriste liječnici koji nisu iz ustanove)
 • integracija sa HZZO projektima eListe i eNaručivanje
IZVJEŠĆA
 • obračunska
 • medicinska po pacijentima
 • statistička
 • financijska
 • obrasci i mediji za HZJH i HZZO
 • ostala izvješća
ADMINISTRACIJA
 • šifarnici
 • korisnici i njihova prava
 • podešavanje i definicija parametara sustava
 • admninistatorski moduli za intervencije nad sustavom i korekcije podataka
 • uslužni programi
SIGURNOST I PODACI Svaki korisnik ima svoje korisničko ime sa kojim ulazi u sustav, a svakom korisničkom imenu je pridružena jedna uloga (rola) u sustavu koja je predefinirana za određena prava pristupa podacima i aplikaciji. Svaka promjena nad podacima se evidentira kroz vrijeme i korisnika koji ju je napravio, a fizičko brisanje najosjetljivijih podataka smo onemogučili tako da izbjegnemo nenamjerni gubitak podataka, dok za ostale važne podatke imamo auditing tablice u koje zapisujemo obrisane informacije.

OPĆENITO

Srž sustava koji korisnik vidi (UI sloj) je web aplikacija razvijena u Microsoft alatima po WEB 2.0 standardima. Samo masovna obrada podataka za razna izvješća je urađeno kao Windows desktop aplikacija, ali taj dio aplikacije je ionako predviđen samo za administratorski nivo uporabe, dakle za uski krug korisnika. Svi ostali dijelovi aplikacije su klasična / napredna ASP.NET aplikacija.

Sustav je višeslojni pa imamo tako database dio koji nam služi za pohranu podataka (MS SQL Server 2005) kao i za više ili manje zahtjevne potrebe za manipulacijom podacima (stored procedures, functions, views). Komunikaciju sa database modulom odrađujemo preko modula poslovne logike sustava (business layer) koji je inicijalno automatski generiran sa ORM alatom (MyGeneration) i naslonjen je na njegovu arhitekturu (dOOdads). U poslovnom sloju se nalazi sama bit i suština ovog sustava i napravljen je tako da se može kasnije iskoristiti sa bilo kojim prezentacisjkim slojem, a ne samo u web okruženju. I naposljetku, imamo prezentacijski sloj (UI layer) koji je web aplikacija (ASP.NET) bazirana na ExtJs UI komponenti. Za generiranje izvješća koristimo se iTextSharp PDF komponentom za dinamičko kreiranje PDF dokumenata (reporta) i Crystal Reports alatom kao klasičnim alatom za izvješčivanje.

SERVERSKI ZAHTJEVI

Minimum je potreban jedan jači server sa Windows Server 2003 operativnim sustavom i instaliranim IIS-om verzije 6.0 i instaliranim Microsoft.NET 4.0 framework-om. U slučaju da se koristi i baza podataka na istom serveru, potrebna je instalacija MS SQL Servera 2005 ili novije verzije iste baze. Optimalno je koristiti 2 servera: aplikacijski server za glavnu aplikaciju i database server. Ako se aplikaciji pristupa udaljeno onda i web server za module kojima se može pristupiti preko interneta. Međutim da bi se osigurao backup podataka i zamjenski aplikacijski server u slučaju da glavni iz nekog razloga ne može raditi, dodaju se još 2 servera da bi sustav bio siguran.

KLIJENTSKI ZAHTJEVI

Na klijentskoj strani se može koristiti Linux OS sa Mozilla Firefox web browser-om sa instaliranim preglednikom PDF dokumenata. Sustav naravno radi i na Windows OS i to na Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista... na IE 6.0+ i Mozilla Firefox web browser-ima. Sustav bi vjerojatno radio bez većih poteškoća i na Google Chrome i Opera web browser-ima ali nije dokraja testirano. Nikakva dodatna instalacija nije potrebna na klijentskim mašinama.

LICENCE

Jedino što je potrebno obavezno platiti su licence: 1 licenca za MS SQL Server 2005 Standard Edition i licence za MS Windows 2003 Standard Edition operativni sustav (onoliko koliko servera se koristi - od 1 do optimalno 4 ili čak i više po želji. Na klijentskoj strani licence uopće nisu potrebne ako se koristi Linux OS, a ako se koristi neki od Windows OS onda se moraju kupiti licence za njega.

Brzi pregled obrađenih pacijenata

Pogledaj

Svi medicinski podaci pacijenta

Pogledaj

Unos dokumenata (povijest bolesti, otpusno pismo..)

Pogledaj

Rad sa dijagnozama

Pogledaj

Gupni unos postupaka

Pogledaj

Prvi prijem pacijenta u novu epizodu liječenja

Pogledaj

Slanje pacijenata unutar ustanove

Pogledaj

Interni sustav naručivanja pacijenata, povezan sa CEZIH-om

Pogledaj

Zdravstvena mreža

Projekt je zamišljen kao zdravstvena mreža koja će spojiti pacijente sa medicinskim ekspertima i ustanovama. Privodi se kraju razvoj i sprema se za produkciju, pa iz tih razloga neće ni biti detaljnije opisan dok ne bude u potpunosti završen.

Pacijent

Centralna figura ovog servisa kome je i ponajviše okrenut sustav.

Komunikacija

Pacijent i liječnik komuniciraju i time se ostvaruje najveći benefit za jednog i drugog korisnika.

Liječnik

Niz pogodnosti za liječnike koje će im olakšati posao sa pacijentima.

Ustanove

Imaju mogućnost sudjelovati u sustavu i iz njega izvući maksimalnu korist.

DASO Framework

Framework za razvoj web i mobile aplikacija. Više detalja nakon što ga pustimou pogon i završimo testiranja.